Vijver

Vanaf de steiger: hier valt heel veel over te vertellen. Het waterpeil tussen zomer en winter verschilt wel tot 80 centimeter waardoor in de zomer grote delen droogvallen en de vijver jaarlijks weer heel snel dichtgroeit (zoals op de foto’s ook duidelijk te zien is) met riet*, liesgras*, grote lisdodde* en in mindere mate met grote egelskop*. Jaarlijks heel veel riet en liesgras trekken, in 2010 heb ik het overgeslagen doch vanaf 2011 ben ik weer hard bezig. Verschillende aspecten duiden op kwel: olie-achtige vlekken van een bacterie, soms heel veel ijzerroest en kenmerkende soorten als waterviolier* en grote boterbloem*, ook grote waterweegbree*, watertorkruid*, gele waterkers* en met name moeraswederik* doen het goed. Fauna: groene kikker, bruine kikker, heikikker (uitgezet?) en kleine watersalamander, vrij veel soorten libellen en elk voorjaar komen waterhoentjes nestelen. De oevers: door het afgraven waren de brede oevers op één stukje na, vrijwel alleen maar pitrus. Uitspitten schoot niet op en leverde alleen maar veel gebroken schopstelen op en ik ben al snel overgestapt op met een sikkel maaien. Het verbaast me nog steeds hoe snel pitrus zich door maaien laat terugdringen, waarna het heel snel begon te vergrassen (vooral veel gestreepte witbol) doch ook al snel kwam er steeds meer koninginnekruid* en kattenstaart* en op nattere delen plaatselijk veel moeraswederik* en steeds meer grote boterbloem*. Op één stuk(je) stond veel echte koekoeksbloem* met daarachter late guldenroede* met nog een paar grote kaardebol*, terwijl ik mij van vroeger kon herinneren dat daar er vrij veel van stonden en dus hebben we de late guldenroede sterk teruggedrongen. De kaardebol kwam wel weer meer terug doch ook het riet rukte enorm op en nam al snel het hele stuk in beslag waarbij het de echte koekoeksbloem dreigde te verdringen. Jarenlang riet trekken en het neemt weer af. Intussen heeft de echte koekoeksbloem en ook de grote kaardebol zich op steeds meer plekken uitgezaaid. Verder bestaat de oeverbegroeiing onder andere uit moerasrolklaver*, watermunt*, grote ratelaar, kievitsbloem*, wat wateraardbei en moerasvergeet-mij-nietje*

Foto: februari 2014. Het was een heel zachte winter. Vorig jaar heb ik heel veel riet getrokken en daardoor is er nu veel open water. Ook op de eerste twee foto’s uit deze serie is dat duidelijk zichtbaar. Op de achtergrond van deze foto en de eerste foto van deze serie is nog een dikke bos riet te zien. Dit wil ik zo houden, want riet heeft ook zeker een belangrijke ecologische waarde. We hebben ook bij de grote vijver nog een stuk met een dikke rietkraag.
Er zijn op de foto hiernaast dode stengels van de grote lisdodde en op de tweede foto van de serie is nog vrij veel dood blad van liesgras (en grote egelskop) te zien.
Later dit jaar is er vrij veel bloeiende watertorkruid en grote boterbloem te zien, ook kwam er in het diepste gedeelte veel, ook bloeiende krabbenscheer boven. Ik zag er ook glazenmakers boven vliegen maar durf niet met zekerheid te zeggen dat dit de groene glazenmaker was.
Vijver.

Terug